Mẫu đơn Cầu Nguyện Bình An

Mẫu đơn thờ linh cốt

Công Đức Dựng Tôn Tương QÂ

Phát tâm cúng dường đèn công viên TV Kim Sơn

 

Các pháp thoại của Sư Ông trên kênh youtube

Các video pháp thoại hang tuan của Sư Ông

Trang Nhà > Tu Học > Kinh Văn

Kinh Ước Nguyện

            Kinh được đức Phật nói tại tu viện Cấp Cô Độc, Xá Vệ (Sàvatthi). Kinh thuộc loại vô vấn tự thuyết.

            “Hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, tự thấy nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và học tập các học giới”. Đó là lời mở đầu cho pháp thoại “Ước Nguyện” này.

            Đức Phật dạy : giả sử có một vị Tỳ Kheo nào đó ước mong rằng : Ta được các vị đồng tu đồng học thương mến, yêu quý, kính trọng..., thì công việc đầu tiên của vị ấy phải làm là sự thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu các quán hạnh và ưa sống tại các trú xứ vắng lặng.

            Tương tự như vậy khởi lên các ước nguyện như là thọ dụng y phục, vật thực, dược phẩm; nhiếp phục các cảm thọ, nhiếp phục sự sợ hãi và khiếp đảm; chứng đắc các cõi thiền, chứng tứ thánh quả, đầy đủ các loại thần thông, cho đến ước nguyện lậu tận giải thoát, thể nhập Niết Bàn, thì công việc đầu tiên vẫn là việc sống đầy đủ giới hạnh, giới bổn; sống bằng sự hộ trì của giới bổn. Đầy đủ oai nghi chánh hạnh. Thấy rõ sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt. Chơn chánh lãnh thọ và tu học các học giới.

Xin tham khảo :
* Việt tạng : Trung bộ kinh I, Kinh Ước Nguyện, tr. 79
* Hán tạng : Trung A hàm, CĐ 1, Nguyện Kinh, tr. 595/dưới
*Anh tạng : Middle length sayings I, Discourse on What One Way Wish,41
* Pàli tạng : Majjhima Nikàya, 6

Đôi tay hai chân khỏe, giữ vững được sơn hà
Đôi tay hai chân yếu, sơn hà bị tiêu tan.

This website is beeing hosted by Yahoo server