Mẫu đơn thờ linh cốt

Công Đức Dựng Tôn Tương QÂ 

Các pháp thoại của Sư Ông trên kênh youtube

Các video pháp thoại hang tuan của Sư Ông

Trang Nhà >Tu Học > Kinh Văn

Kinh Căn Bản Pháp Môn:
Kinh này đức Phật nói tại Ukkatthà, rừng Hạnh Phúc (Subhaga), dưới cây cổ thụ Sa la.  Kinh thuộc loại vô vấn tự thuyết...

Kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc:
Kinh này đức Phật nói tại tu viện Cấp Cô Độc, thành Xá Vệ (Sàvatthi).  Kinh thuộc loại vô vấn tự thuyết; nghĩa là đức Phật tự nói để hướng dẫn việc tu tập cho đại chúng chứ không ai thưa hỏi hoặc nhân duyên nào khác.  Tên kinh nếu nói đủ là:  Phòng Hộ Nhất Thiết Lậu Hoặc...

Kinh Pháp Tự:
Kinh được đức Phật nói vắn tắt và ngài Xá Lợi Phất giảng gải rộng tại Tu Viện Cấp Cô Độc, Xá Vệ (Savatthi). Kinh thuộc loại vô vấn tự thuyết...

Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm:
Kinh này đức Phật nói tại tu viện Cấp Cô Độc, Xá Vệ (Sàvatthi). Kinh thuộc loại nhân duyên thuyết...

Kinh Ước Nguyện:
Kinh được đức Phật nói tại tu viện Cấp Cô Độc, Xá Vệ (Sàvatthi). Kinh thuộc loại vô vấn tự thuyết.

Kinh Ví Dụ Tấm Vải:
Kinh này đức Phật nói tại tu viện Cấp Cô Độc, Xá Vệ (Sàvatthi). Kinh thuộc loại thí dụ. Kinh mang tựa đề “Bố Dụ”, có nghĩa là dùng tấm vải (bố) để ví dụ...

Kinh Đoạn Giảm:
Kinh được đức Phật nói tại tu viện Cấp Cô Độc, Xá Vệ (Sàvatthi). Kinh thuộc loại nhân duyên thuyết. Tên kinh là “Đoạn Giảm”. Đoạn giảm có nghĩa là làm giảm thiểu rồi đi đến đoạn trừ. Giảm thiểu và đoạn trừ cái gì ?  - Ngã chấp và Pháp chấp...

Kinh Chánh Tri Kiến:
Kinh này do ngài Xá Lợi Phất (Sàriputta) nói tại tu viện Cấp Cô Độc, Xá Vệ (Sàvatthi). Kinh thuộc loại vô vấn tự thuyết...

Kinh Niệm Xứ:
Kinh được đức Phật nói tại xứ Câu Lâu (Kuru), thuộc đô thị Kiềm Ma Sắt   Đàm (Kammassadhamma). Kinh thuộc loại vô vấn tự thuyết...

Tiểu Kinh Sư Tử Hống:
Kinh được đức Phật nói tại tu viện Cấp Cô Độc, Xá Vệ (Sàvatthi). Kinh thuộc loại vô vấn tự thuyết...

Đại Kinh Sư Tử Hống:
Kinh này nói tại một khu rừng thuộc thành phố Tỳ Xá Ly (Vesàli), nhân ngài Xá Lợi Phất thuật lại câu chuyện một thầy Tỳ Kheo từ bỏ giáo đoàn rồi trở lại nói xấu Đức Phật. Do vậy, kinh có thể liệt vào loại Nhân duyên thuyết...

Đại Kinh Khổ Uẩn:
Đức Phật nói kinh này tại tu viện Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ (Sàvatthi). Kinh thuộc loại nhân duyên thuyết. Kinh thuật một câu chuyện như sau :...

Tiểu Kinh Khổ Uẩn:
Kinh này đức Phật nói cho một một vị thuộc giòng họ Thích Ca (Sakka), tại vườn Ni Câu Luật (Nigrodha)thuộc thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavatthu) Kinh thuộc loại nhân duyên thuyết...

Kinh Tư Lượng:
Kinh này do ngài Mục Kiền Liên (Moggallàna) nói tại Vườn Nai (Lộc Uyển). Kinh thuộc loại vô vấn tự thuyết...

Kinh Tâm Hoang Vu:
Kinh này đức Phật nói tại tu viện Cấp Cô Độc, thành xá Vệ. Kinh thuộc loại vô vấn tự thuyết. Ngài dạy, vị Tỳ Kheo nào chưa đoạn trừ được 5 tâm hoang vu và 5 tâm triền phược sau đây thì không thể nào có sự lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp luật của Ngài...

Kinh Khu Rừng:
Kinh này đức Phật nói tại tu viện Cấp Cô Độc, thành Xá Vệ (Sàvatthi). Kinh thuộc loại vô vấn tự thuyết. Chủ ý của kinh này là đức Phật khuyến tấn những ai muốn độc cư tu tập tại những nơi nào mà mình cảm thấy thích hợp. Tuy nhiên cần nên lưu ý đến mục đích tối hậu của người tu. Mục đích tối hậu đó là : Chánh niệm phải được an trú, Tâm phải được định tỉnh, Lậu hoặc phải được đoạn trừ, Vô thượng an ổn (giải thoát) phải được chứng đạt...

Kinh Mật Hoàn:
Kinh này đức Phật nói và ngài Ca Chiên Diên (lớn) giải thích rộng tại một khu rừng lớn trong thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavatthu). Kinh thuộc loại vừa là nhân duyên, vừa là ví dụ. Nhân duyên vì nhân có một vị nhàn du thuộc dòng họ Thích Ca (Sakka) đặt câu hỏi về quan điểm cũng như những lời dạy của Phật đối với mọi người. Ví dụ là vì cuối bài kinh ngài A Nan đã dùng chiếc bánh mật (mật hoàn) để ví dụ cho lời dạy của đức Phật. Nếu chiếc bánh mật từ ngoài biên đến chính giữa đều ngọt dống nhau, thì giáo pháp của Phật cũng có cùng một hương vị (hương vị giải thoát) từ đầu đến cuối...

Kinh Song Tầm:
Kinh này đức Phật nói tại tu viện Cấp Cô Độc, thành Xá Vệ (Sàvatthi). Kinh thuộc hai thể tài : vô vấn tự thuyết và thí dụ...

Kinh An Trú Tâm:
Kinh này được đức Phật nói tại tu viện Cấp Cô Độc, thành Xá Vệ (Sàvatthi). Kinh thuộc loại vô vấn tự thuyết và thí dụ...