Mẫu đơn Cầu Nguyện Bình An

Mẫu đơn thờ linh cốt

Công Đức Dựng Tôn Tương QÂ

Phát tâm cúng dường đèn công viên TV Kim Sơn 

Các pháp thoại của Sư Ông trên kênh youtube

Các video pháp thoại hang tuan của Sư Ông

Trang Nhà > Liên Lạc

Hướng Dẫn Đường Đi

Lưu Ý: quý vị dùng máy GPS hoặc dùng sự chỉ dẫn từ Google Map hay Mapquest sẽ đi vào đường Rewood Retreat Rd rất là ngoằn ngoèo và hiểm trở. Xin dùng sự chỉ dẫn dưới dây để đi theo đường an toàn hơn:

Địa chỉ Tu Viện: 574 Summit Rd, Watsonville, CA 95076

Từ các thành phố Bắc California:

Từ San Jose, San Francisco lấy 101 South.
Từ Stockton, lấy 5 South, qua 205 West, 205 W trở thành 580 W, vô 680 South rồi qua 101 South.
Từ Oakland, Hayward lấy 880 South rồi qua 101 South.
Từ Sacramento, lấy 80 West rồi qua 680 South, rồi qua 101 South.

1 Từ San Jose US-101 S. 19 miles
2 Vô exit TENNANT AVE . 0.4 miles
3 Quẹo PHẢI- RIGHT vô TENNANT AVE. 0.9 miles
4 Quẹo TRÁI- LEFT vô MONTEREY HWY. 0.1 miles
5 MONTEREY HWY 0.4 miles
6 Quẹo PHẢI- RIGHT vô WATSONVILLE RD. 7.3 miles
7 Quẹo PHẢI- RIGHT vô HECKER PASS HWY/CA-152. 0.4 miles
8 HECKER PASS HWY/CA-152 4.6 miles
9 Quẹo PHẢI- RIGHT vô POLE LINE RD. 2.2 miles
10 POLE LINE RD trở thành SUMMIT RD. 2.7 miles

Từ các thành phố Monterey Bay:

Từ Monterey lấy 1 North, vô exit 152 East
Từ Santa Cruz, lấy 1 South, vô exit 152 East

1. Chạy trên 152 East 8 miles
2. Quẹo TRÁI- LEFT vô POLE LINE RD. 2.2 miles
3. POLE LINE RD trở thành SUMMIT RD. 2.7 miles

Từ các thành phố Nam California:

Từ Los Angeles, Santa Ana, San Diego, và các vùng lân cận, lấy freeway 5 North

1. Chạy thẳng trên freeway 5 N. 250 miles
2. Vô exit CA-152 WEST hướng về GILROY 0.2 miles
3. Quẹo vô CA-152 W. 41.1 miles
4. Tiếp tục chạy thẳng trên đường E 10TH ST. 0.4 miles
5. Quẹo PHẢI- RIGHT vô MONTEREY ST. 1.1 miles
6. Quẹo TRÁI- LEFT vô 1ST ST/CA-152. 1.5 miles
7.1ST ST/CA-152 trở thành HECKER PASS HWY/CA-152. 3.2 miles
8. HECKER PASS HWY/CA-152 4.6 miles
9. Quẹo PHẢI- RIGHT vô POLE LINE RD. 2.2 miles
10. POLE LINE RD trở thành SUMMIT RD. 2.7 mile

Xin bấm vào đây để in ra bản chỉ dẫn