Mẫu đơn thờ linh cốt

Phát tâm cúng dường đèn công viên TV Kim Sơn

 

Các pháp thoại của Sư Ông trên kênh youtube

Sư Ông Viện Trưởng Thích Tịnh Từ và Sư Ông Viện Phó Thích Tịnh Diệu