Mẫu đơn thờ linh cốt

 

Sư Ông Viện Trưởng Thích Tịnh Từ và Sư Ông Viện Phó Thích Tịnh Diệu