Mẫu đơn thờ linh cốt

Phát tâm cúng dường đèn công viên TV Kim Sơn

 

Sư Ông Viện Trưởng Thích Tịnh Từ và Sư Ông Viện Phó Thích Tịnh Diệu